Till startsidan
     
Göran Odbratt
   
     

Bilden togs under en föreläsning i Skövde.

Göran deltog på vår kongress i psykosocialt förändringarbete.

Vi tackar så mycket för detta bidrag.

 

Rapport 2005: 1


Absolut socialarbetare
Författare: Göran Odbratt

Utgångspunkten för denna studie är enkel. Socialarbetarnas kunskaper och erfarenheter är av väsentligt intresse att lyfta fram, diskutera och lära av.

Genomförandet bygger på bildandet av ett antal fokusgrupper bestående av socialarbetare (totalt 82 stycken) i fem av Västmanlands kommuner. En gemensam förutsättning har varit att samtliga deltagare har formulerat ett antal väsentliga diskussionspunkter med avseende på frågeställningen "Vilka hinder och möjligheter tycker du finns i din aktuella arbetssituation med avseende på utvecklingen av socialt arbete i allmänhet och socialtjänstens IFO i synnerhet?"

Studiens intresse är alltså riktat mot socialarbetardiskurser; det vill säga samtal och diskussioner som utvecklas inom ramen för de sociala praktikerna och där uppfattas som meningsfulla. En rad frågeställningar har diskuterats och återges också i texten.

Sammantaget är det tydligt att socialarbetare utövar sitt yrke i en etiskt mellanmänsklig dimension, vilket ställer krav på att socialarbetarna har tillräckliga möjligheter att handla i överensstämmelse med sina bedömningar och sitt omdöme. Det är i detta etiska perspektiv som diskussioner kring bland annat organisering, delegation, personalomsättning, ansvarsfördelning, introduktion, stöd, rättsäkerhet, yrkesroll, utrymme för reflektion och samtal med samtliga berörda aktörer bör ses.

Utformningen och organiseringen av socialt arbete ska i allt väsentligt göra det möjligt för socialarbetare att känna att de också personligen kan stå för det de gör i arbetet med att bistå människor.

Till beställningsformuläret

 

 
     

Webbdesign ManCon

 

Sidan senast uppdaterad 29-Sep-2006