Till startsidan
 

  Till startsidan

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Tel 08-555 530 00


Kompetenskrav för socialtjänstpersonal


Syftet med projektet Kompetensbeskrivningar för socialtjänstpersonal är att lägga grunden för enhetliga och väl grundade kompetenskrav för socialtjänstpersonal i form av kompetensbeskrivningar och allmänna råd.
Utgångspunkten för arbetet är vilka krav på kunskaper och färdigheter brukare och klienter skall kunna ställa på socialtjänstpersonal. Beskrivningarna och allmänna råden kan vara stöd för:
• att få rätt kompetens till viktiga och ibland mycket komplicerade arbetsuppgifter
• att bedöma när det räcker med grundutbildning och när det är lämpligt med vidareutbildning
• högskolornas planering av grund- och vidareutbildning.
Beskrivningarna kan dessutom bidra till en systematisk kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Materialet kan också vara stöd i länsstyrelsernas och socialstyrelsens tillsyn.
Bakgrund och tidigare arbeten
Inom ramen för Socialstyrelsen uppdrag att stödja en systematisk kunskapsutveckling av socialtjänsten har utrednings - och utvecklingsarbete kring den sociala högskoleutbildningen och de professionellas kompetens bedrivits. Det har rört kompetensbehov för att leda socialtjänsten, för arbetet med utsatta barn, unga och deras familjer samt handläggning inom äldre- och handikappomsorgen.
Ett förslag till kompetensbeskrivningar som rör socialtjänstens arbete med utsatta barn och unga publicerades som kunskapsöversikt 2004. Beskrivningarna anger områden där det ställs särskilda krav på den professionelles teoretiska och praktiska kunnande. De bygger på aktuell kunskap från lagar, andra rättsliga dokument, från forskning – främst tematiska kunskapsöversikter, tillsyn, utvärdering och kvalificerat utvecklingsarbete inom området.
Det andra förslaget som rör utredning av behov och bedömning av rätten till bistånd och insatser inom äldre- och handikappomsorgen beräknas bli klart i början av 2005.
Tydliga kompetenskrav en del av socialstyrelsens normering
Idag saknas enhetliga och väl grundade beskrivningar på nationell nivå av vad som är rimlig kunskapsnivå för hela och delar av socialtjänstens arbete. Enligt SoL 3 kap 3 § skall insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet och det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Vad som menas med lämplig utbildning och erfarenhet har dock inte preciserats närmare i lagar, förarbeten eller av socialstyrelsen. En allmän beskrivning om personal finns i LSS. Enligt 6 § skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges. I allmänna råd om kvalitetssystem har Socialstyrelsen angett att det behövs adekvat kompetens för arbetet.
Resultaten från remissomgång och diskussioner ska ligga till grund för att utarbeta allmänna råd och/eller föreskrifter. Tanken är då att grundläggande krav på utbildning och kompetens skulle kunna anges i föreskrifter och ytterligare krav anges i allmänna råd. Kompetensbeskrivningarna och allmänna råd ger underlag för överväganden om vem som ska ha behörighet att arbeta med olika frågor inom socialtjänsten. Materialet kan också vara grund för att avgöra när det räcker med grundutbildning och när vidareutbildning behövs. Det är rimligt att den professionelle tillförsäkras såväl både kontinuerlig fortbildning och tillgång till kvalificerad vidareutbildning, dvs en form av specialistkompetens. Allmänna rådsarbetet inleds 2005.
Ytterligare områden för kompetenskrav
Arbetet med kompetensbeskrivningar ska också samplaneras med riktlinjearbetet för socialtjänsten och har inletts när det gäller riktlinjer för missbrukarvården. Målet är att ha kunskapsöversikter som beskriver kompetenskrav och allmänna råd färdiga någorlunda samtidigt som riktlinjer för området.
Fler områden där tydliga kompetenskrav är nödvändiga ska identifieras. Kompetensbeskrivningarna ska vara organisationsobundna, ha stöd i lag, inte vara för detaljerade eller rikta sig till för smala områden eller grupper. Det är en fördel om kunskaper inom sakområdet har visst stöd i utvärdering och forskning. Kompetensbeskrivningarna kan utgå från målgrupper, funktioner eller arbetsuppgifter och arbetets komplexitet och grad av självständighet.
Organisering av arbetet
Arbetet är avdelningsövergripande och leds ifrån Socialtjänstavdelningens kansli av Monica Norrman.
Mer information
Socialt arbete med barn och unga i utsatta situationer. Förslag till kompetensbeskrivningar.
Sammanställning av remissvar (pdf 71 kB)

Kontakt
Monica Norrman,
tel 08-555 538 02

Uppdaterad: 2005-03-21
[Socialstyrelsen] [Om Socialstyrelsen] [Organisation] [Socialtjänstavd] [Samordningskansliet]


Har du frågor eller synpunkter? Läs om webbplatsen eller kontakta oss!


 

Webbdesign ManCon

 

Sidan senast uppdaterad 29-Sep-2006